Informacje dot. RODO i przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) – informujemy, że:

1. Administrator.
Europak Mariusz Treder,83-332 Dzierżążno,ul. Strażacka 7,NIP 589 163 56 06
– jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Kategorie danych.
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, NIP), adresowe i
kontaktowe naszych Klientów będących osobami fizycznymi;
b) Dane kontaktowe osób będących przedstawicielami Klientów (imię i
nazwisko, adres e-mail, telefon służbowy);
c) Dane potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli.
3. Cele przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
a) Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);

Dane osobowe możemy ujawnić:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym
nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;

4.Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych;
c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na
podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw
dotyczy marketingu bezpośredniego wówczas zawsze zobowiązani jesteśmy do
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na
tej podstawie;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony

5. Źródła danych.
Nie kupujemy danych osobowych. Dane osobowe uzyskujemy z
następujących źródeł:
a) Dane Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób; przy czym w
celu weryfikacji danych możemy też uzyskiwać dane z CEDIG lub KRS;
b) Dane potencjalnych Klientów lub  ich przedstawicieli – od tych
osób, przy realizacji wcześniejszych umów, albo ze stron internetowych
potencjalnych Klientów.
6. Dobrowolność podania danych.
Podanie danych identyfikacyjnych i adresowych przez Klienta jest
dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Podanie danych kontaktowych Klienta lub danych przedstawicieli jest
dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy oraz ułatwieniu komunikacji.

7. Brak zamiaru przekazywania danych poza EOG.
Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.